REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GUIDBERG.PL

(Regulamin ważny od 15.05.2020 r.)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sklepu internetowego GUIDBERG.PL;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.GUIDBERG.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać

Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy GUIDBERG.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

dostępnego pod adresem www.GUIDBERG.PL.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy GUIDBERG.PL, działający pod adresem www.GUIDBERG.PL,

prowadzony jest przeza DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. MODULARNA, nr 3

02-238,  WARSZAWA

NIP: 5223194529

REGON: 387778573

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2019 pod nr. 0000792264

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu

internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych

wymagań technicznych: a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną

obsługą Java Script, lub b.) inną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome,

Safari, ... c.) minimalna rozdzielczość ekranu [1024] x [768] pikseli.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem

do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GUIDBERG.PL zastrzega sobie możliwość

ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,

które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o

powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

www.GUIDBERG.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu

Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć

zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym

Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podczas składania zamówienia

bez rejestracji” jest tworzone konto z danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia

czyli dane teleadresowe.

Po złożonym zamówieniu nr ID lub numer zamówienia jest przechowywany w systemie

do późniejszych celów tj. reklamacja produktu lub zwrot produktu. W ten sposób

identyfikujemy zamówienie dla reklamacji lub zwrotu produktu i usprawnia to

realizację.

Podczas rejestracji konta w systemie użytkownik podaje swój unikatowy login, który

pozostaje bez możliwości późniejszej zmiany jego nazwy, loginu również nie można

potem skasować. Na życzenie klienta/użytkownika dane teleadresowe mogą zostać

skasowane i konto zablokowane, ale login pozostaje w systemie. Dlatego w loginie nie

powinno podawać się danych, których się nie chce aby pozostawały w systemie.

GUIDBERG.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,

jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,

niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób

trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych

osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez GUIDBERG.PL za zachowania

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z

sieci Internet lub godzące w dobre imię GUIDBERG.PL.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie

może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody GUIDBERG.PL

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa

świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i

modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.

treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

dla GUIDBERG.PL,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie

w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Rozmiary odzieży

Firma GUIDBERG oferuję różnorodny towar spełniający wysokie oczekiwania

zadowolonych z usług klientów. Posiadamy szeroki wybór produktów RÓŻNYCH

producentów, dlatego sugerujemy aby nie kierowali się Państwo rozmiarem z metki,

który jest podany w opisie produktu. W większości producenci posiadają

odmienną rozmiarówkę. W związku z tym przy każdym produkcie widocznym w

naszym sklepie załączona jest tabela rozmiarów. Klient przed zakupem zobowiązany

jest do zapoznania się z ową tabelą, w celu uniknięcia zakupu nieprawidłowego

rozmiaru. W trosce o rzetelność danych mierzymy odzież od przodu, na płasko, bez

naciągania z zapiętymi guzikami lub zasuniętym zamkiem (jeśli takowe posiada). W

celu dopasowania nowej odzieży proponujemy zmierzyć w taki sam sposób swoje

ulubione, najbardziej dopasowane ubranie. Aby otrzymać obwód uzyskaną wartość

należy pomnożyć x2.

W każdym modelu mierzona jest jedna sztuka z każdego rozmiaru, dlatego mogą

wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli

(tolerancja błędu +/- 3 cm).

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy

wejść na stronę internetową www.GUIDBERG.PL, dokonać wyboru, podejmując kolejne

czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje

dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie

do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku

potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji

wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować

się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów

lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści

Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz

naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę,

w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi

oświadczenie woli zawarcia z GUIDBERG.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią

Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu

informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z

Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z

Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest realizowana do krajów europejskich wraz z Turcją oraz do

krajów po za europejskich, do Państw nienależących do Unii Europejskiej, ale będące

stroną układów i porozumień z UE, Ukarina, Białoruś, Rosja i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Przeważnie 24h od momentu złożenia zamówienia przez konsumenta, ale

maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu księgowania zapłaty. Jednak w

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo

do wysyłki towaru w ciągu 5 dni roboczych. Zamówienia realizujemy od poniedziałku

do piątku. Nie wysyłamy paczek w soboty, niedziele oraz święta. Kurierzy nie pracują

w weekendy.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Serwisu SendIt

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Przewidywany termin realizacji dostawy według przewoźników:

A. Przesyłki krajowe

- za pośrednictwem firmy kurierskiej czas dostawy 2-3 dni robocze

B. Przesyłki zagraniczne

Czas tranzytu uzależniony jest od kraju przeznaczenia.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

www.GUIDBERG.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na

podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku

potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Więcej na stronie Koszty i sposób dostawy

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w

tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- za pobraniem (płatność przy odbiorze)

- płatnością w systemie PayU

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Początek biegu terminu w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia

własności rzeczy, tzn. umowy sprzedaży towarów:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 15 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni

od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas

formularz odstąpienia od umowy wraz z zakupionym produktem na adres: (DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. MODULARNA, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA) jako jednoznaczne oświadczenie

(na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo

informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie

otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów odesłania do nas przez Państwa

produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia

od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku poniosą

Państwo tylko koszt odesłania do nas zwracanego produktu (nie przyjmujemy

przesyłek za pobraniem). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli nie zaproponowali Państwo, że

odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje:

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. MODULARNA, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,

w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo

musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za

zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie w/w 14

dni. Zakupiony towar należy zwrócić (będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie

koszty zwrotu rzeczy) wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki

formularzem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to

obowiązkowe.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub

ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po

upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma

kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi

niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy)

Adresat:

DEMIR GRUP ul. MODULARNA, nr 3,  02-238, WARSZAWA,

info@guidberg.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Alternatywne gotowe formularze do pobrania i wydrukowania:

Adres do wysyłki:

DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. MODULARNA, nr 3

 02-238, WARSZAWA

Polska

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na

podane konto bankowe Klienta.

Nie odbieramy paczek ze zwrotami towarów ze skrytek InPost. Prosimy o przesłanie

zwrotu towaru na podany adres powyżej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości osobistego

zwrotu towaru.

Zwrot następuje w takiej samej formie jak płatność, a w przypadku płatności przy odbiorze

kurierowi zwrot jest dokonywany wyłącznie na wskazanych przez klienta rachunek bankowy.

Towar należy starannie zapakować, aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie

transportu. Zwracany towar powinien być w firmowym opakowaniu producenta.

Szczególne zastosowanie ma to do zwrotu koszul, które ze względu na swoją

szczególną specyfikę powinny być w woreczkach foliowych wraz z elementami

usztywniającymi i spinającymi. W przypadku braku etykiety, firmowego opakowania

producenta i jego elementów dodatkowych zgodnie z nową dyrektywą unijną sklep

może obciążyć klienta kosztami w/w braków. Ze względów higienicznych nie

przyjmujemy zwrotów bielizny.

Nasi Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 - 16:00

pod numerem telefonu: +48 515 681 256 oraz email: info@guidberg.pl

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. GUIDBERG.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie

określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3]

Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adresDEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. MODULARNA, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

GUIDBERG.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a

gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. GUIDBERG.PL nie jest producentem Towarów. GUIDBERG.PL nie ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez

okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką

możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w

autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje państwu możliwość skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z

procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez komisję Europejską

dostępną na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?

event=main.home.show

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług

drogą elektroniczną

1. GUIDBERG.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GUIDBERG.PL o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać

pisemnie na adres: DEMIR GRUP PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY SPÓŁKA OGRANICZONA W HANDLU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ul. MODULARNA, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-238, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

info@guidberg.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z

funkcjonowaniem Sklepu.

5. GUIDBERG.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14

dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy

reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GUIDBERG.PL a Klientem,

który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GUIDBERG.PL a Klientem,

który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GUIDBERG.PL.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR:

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia

internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Zarejestrować

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło